Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Smanjenje izloženosti tvarima (registracija kemikalija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba imatelj odobrenja ako ne osigura da se izloženost smanji na najmanju moguću mjeru koja je tehnički i praktično izvediva sukladno čl. 60. st. 10. Uredbe 1907/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!