Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Izvješće o stanju ukupnih i osiguranih depozita kreditne institucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako Agenciji ne dostavi traženi izvještaj iz čl. 16. st. 4. Zakona o osiguranju depozita.

U čl. 16. st. 4. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Zabrana naplaćivanja informacija o sustavu osiguranja depozita

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako deponentima naplati informacije iz čl. 17. st. 8. Zakona o osiguranju depozita.

U čl. 17. st. 8. Zakona navodi se:

"Kreditna institucija ne smije deponentima naplaćivati informacije iz stavka 1. ovoga članka. Na zahtjev pojedinoga deponenta kreditna institucija dužna je pružiti dodatne informacije o sustavu osiguranja depozita te uvjetima i postupku obeštećenja."

Područje kazna: 

Informacije o sustavu osiguranja depozita

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako deponentu ne stavi na raspolaganje, odnosno ako ne dostavi informacije o sustavu osiguranja depozita u skladu s čl. 17. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju depozita.

U čl. 17. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Kontrola nad kreditnom institucijom (osiguranje depozita)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako Agenciji ne omogući kontrolu nad kreditnom institucijom u skladu s čl. 24. st. 4.  Zakona o osiguranju depozita.

U čl. 24. st. 4. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Plaćanje premije za osigurane depozite

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ako ne plati premiju osiguranja depozita u skladu s čl. 21. st. 14. Zakona o osiguranju depozita.

U čl. 21. st. 14. Zakona navodi se:

"Kreditne institucije dužne su premiju za osigurane depozite platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave računa."

Područje kazna: 

Oslobođenje obveze po NFS i STDO (preuzimanje dijela duga i izdavanje obveznica RH)

Novčanom kaznom kaznit će se hrvatska banka dužnik ili krajnji korisnik iz čl. 2. Zakona o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga (dalje; Zakona) za prekršaj ako ne izvrši obveze sukladno odredbama čl. 7. Zakona.

U čl. 7. Zakona navodi se:

Odobrenje kredita ili zajma

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pravna osoba (javna poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske, ustanove nad kojima osnivačka prava (vlasništvo) ima Republika Hrvatska, društva u kojima više od 50% udjela ili dionica drže zajedno ili svaki za sebe Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, pravnih osoba u vlasništvu odnosno pretežitom vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave i jedinica lo

Dostava podataka Vijeću za financijsku stabilnost

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja protivno odredbi čl. 11. st. 3. Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost Vijeću ne dostavi ili ne dostavi u roku zatražene obavijesti, podatke i isprave.

U čl. 11. st. 3. Zakona navodi se:

''Javnopravna tijela koja djeluju u Republici Hrvatskoj te pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka dužni su Vijeću dostaviti tražene podatke u roku određenom u zahtjevu"

Stranice