Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Zabrana sidrenja transportnih kaveza na određenoj udaljenosti od objekata za uzgoj (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako sidri kavez za prijevoz plavoperajne tune na udaljenosti unutar 0,5 nautičkih milja od objekata za uzgoj prije početka svakog stavljanja u uzgojne kaveze protivno čl. 40. st. 1. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009.

Područje kazna: 

Inspekcijski nadzor nadziranog subjekta (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dopusti obavljanje inspekcijskog nadzora sukladno čl. 35. st. 1. Zakona o akvakulturi.
U čl. 35. st. 1. Zakona navodi se:
"Nadzirani subjekt dužan je inspektoru dopustiti obavljanje inspekcijskog nadzora."

Područje kazna: 

Dostava podataka aktivnostima u akvakulturi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi na zahtjev ministarstva i druge podatke koje je obvezna voditi sukladno drugim propisima, a sukladno čl. 26. st. 1. Zakona o akvakulturi.
U čl. 26. st. 1. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Dostava knjigovodstvenih podataka o financijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi na propisanim obrascima i u propisanom roku točne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o financijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o akvakulturi.
U čl. 25. st. 2. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Dostava statističkih podataka o akvakulturi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine statističke podatke o akvakulturi sukladno čl. 24. Zakona o akvakulturi.
U čl. 24. Zakona navodi se:
"Pravne i fizičke osobe iz članka 9. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona dužne su Ministarstvu u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine dostaviti točne statističke podatke o akvakulturi na propisanim obrascima.

Područje kazna: 

Korištenje zavičajnih i strogo zaštićenih vrsta u akvakulturi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako uzima iz prirode za daljnje korištenje u akvakulturi zavičajne divlje vrste bez prethodno pribavljenog dopuštenja ministarstva nadležnog za zaštitu prirode protivno čl. 18. st. 1. Zakona o akvakulturi u dijelu koji se odnosi na zavičajne divlje vrste.
U čl. 18. st. 1. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako koristi strane i lokalno neprisutne vrste koje nisu obuhvaćene Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 s namjerom korištenja u akvakulturi bez dozvole protivno čl. 16. st. 1. Zakona o akvakulturi.
U čl. 16. st. 1. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Dozvola za obavljanje djelatnosti akvakulture

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja djelatnost akvakulture bez dozvole protivno čl. 10. st. 1. Zakona o akvakulturi.
U čl. 10. st. 1. Zakona navodi se:
"Dozvolu na zahtjev pravne ili fizičke osobe izdaje Ministarstvo. Protiv dozvole nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor."

Područje kazna: 

Uvjeti za pružanje turističkih usluga na poljoprivrednom gospodarstvu

Novčanom kaznom od 2000,00 do 8000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako pruža turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, vodama, lovištu i u šumi šumoposjednika koje nisu obuhvaćene čl. 94. st. 2. i 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje; Zakona), ili ih pruža većem broju turista od propisanog ili bez ispunjavanja propisanih uvjeta suprotno čl. 94. st. 2. - 5. Zakona.
U čl. 94. st. 2. - 5. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Uvjerenje ili certifikat za pružanje usluga aktivnog i pustolovnog turizma (turističke usluge)

Novčanom kaznom od 2000,00 do 8000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako pruža turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma bez odgovarajućeg uvjerenja/certifikata kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja aktivnosti iz čl. 92. st. 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje; Zakona) suprotno čl. 93. st. 1. t. 6. Zakona.
U čl. 93. st. 1. t. 6. Zakona navodi se:
"Pružatelj turističke usluge iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona dužan je:

Područje kazna: 

Povremeno pružanje usluga počasnog turističkog vodiča (turističke usluge)

Novčanom kaznom od 2000,00 do 8000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako ne pruža usluge počasnog turističkog vodiča samo povremeno suprotno čl. 76. st. 2. Zakona o pružanju usluga u turizmu.
U čl. 76. st. 2. Zakona navodi se:
"Počasni turistički vodič može obavljati poslove vodiča samo povremeno."

Područje kazna: 

Rješenje o odobrenju pružanja usluga turističkog vodiča (turističke usluge)

Novčanom kaznom od 2000,00 do 8000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako ne pruža usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim rješenjem o odobrenju suprotno čl. 75. st. 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu.
U čl. 75. st. 1. Zakona navodi se:
"Turistički vodič pruža usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim rješenjem o odobrenju."

Područje kazna: 

Stranice