Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Procjena kreditne sposobnosti potrošača prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu detaljno ne procijeni kreditnu sposobnost potrošača, što je protivno čl. 18. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 18. st. 1. Zakona navodi se:

Zabrana naplaćivanja naknade za obradu ili odobravanje stambenog potrošačkog kredita

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako potrošaču naplati naknadu za obradu i/ili odobravanje kredita, ili ako naplati drugu naknadu veću od stvarnog troška koji je nastao kreditnoj instituciji radi kojeg se ta naknada naplaćuje, ili ako nakon sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu uvede nove naknade ili poveća naknade koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu, što je protivno čl. 17. st. 4.

Maksimalna efektivna kamatna stopa za stambene potrošačke kredite

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ugovori maksimalnu efektivnu kamatnu stopu veću od propisane protivno čl. 17. st. 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 17. st. 6. Zakona navodi se:
"Maksimalna efektivna kamatna stopa za stambene potrošačke kredite u skladu s ovim Zakonom jednaka je stopi zakonskih zateznih kamata."

Izračun efektivne kamatne stope (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne primjenjuje način izračuna, pretpostavke, kao i elemente za potrebe izračuna efektivne kamatne stope u skladu s metodologijom određenom podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke kojim se uređuje efektivna kamatna stopa, što je protivno čl. 17. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 17. st. 5. Zakona navodi se:

Objašnjenja o predloženim ugovorima o stambenim potrošačkim kreditima i dodatnim uslugama

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako potrošaču ne pruži primjerena objašnjenja o predloženim ugovorima o stambenim potrošačkim kreditima i dodatnim uslugama, što je protivno čl. 16. st. 1. i 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 16. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Iznos naknade koju je potrošač dužan platiti kreditnim posredniku (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne priopći kreditnoj instituciji iznos naknade u svrhu izračuna efektivne kamatne stope protivno čl. 15. st. 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 15. st. 4. Zakona navodi se:

Informacije o visinama provizije koje su kreditne institucije dužne platiti kreditnim posrednicima (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditni posrednik koji nije vezan potrošaču uskrati informacije o visini provizije i pravu na takve informacije protivno čl. 15. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 15. st. 3. Zakona navodi se:

Objašnjenje potrošaču kako se za iznos provizije umanjuje iznos naknade (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 15. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju potrošaču obračuna naknadu, a od kreditne institucije ili treće strane prima proviziju, a potrošaču ne objasni hoće li provizija djelomično ili u potpunosti umanjiti iznos naknade.
U čl. 15. st. 2. Zakona navodi se:

Informacije koje se pružaju potrošaču prije pružanja neke od usluga kreditnog posredovanja (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako prije pružanja bilo koje od usluga kreditnog posredovanja ne pruži potrošaču neku od informacija iz čl. 15. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 15. st. 1. Zakona navodi se:

Davanje primjerka nacrta ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako na zahtjev potrošača ili drugih sudionika ugovornog odnosa na njihov zahtjev ne da primjerak nacrta ugovora o stambenom potrošačkom kreditu ili ga ne da bez naknade, što je protivno čl. 14. st. 12.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 14. st. 12. Zakona navodi se:

Informacije sudionicima ugovornog odnosa (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 14. st. 12.  Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) potrošaču i svim drugim sudionicima ugovornog odnosa (sudužnicima, založnim dužnicima, jamcima i dr.) ne pruži informacije iz čl. 14. Zakona.
U čl. 14. st. 12. Zakona navodi se:

Sadržaj ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ugovor o stambenom potrošačkom kreditu ne sadrži bitne sastojke iz čl. 14. st. 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 14. st. 11. Zakona navodi se:
"Ugovor o stambenom potrošačkom kreditu sklapa se u pisanom obliku ili uporabom naprednog elektroničkog potpisa i mora jasno i sažeto sadržavati sljedeće bitne sastojke:
1. vrstu kredita

Stranice