Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Dozvola i odobrenje za uvoz, izvoz, prijevoz i provoz (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako uvozi, izvozi, prevozi i provozi izvore ionizirajućeg zračenja, posebnu opremu te radioaktivni otpad, istrošeno nuklearno gorivo, iskorištene izvore bez odobrenja, odnosno dozvole Zavoda suprotno čl. 21. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 21. st. 1. Zakona navodi se:

Mjere radiološke i nuklearne sigurnosti

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura provedbu mjera radiološke i nuklearne sigurnosti i nuklearnog osiguranja suklado čl. 20. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 20. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja i korisnik odgovoran je za provedbu mjera radiološke i nuklearne sigurnosti i nuklearnog osiguranja te snosi troškove njihove provedbe.

Suglasnost za pogon i razgradnju nuklearnog postrojenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako počne ili prekine pogon nuklearnog postrojenja, počne ili završi razgradnju nuklearnog postrojenja bez prethodne suglasnosti ravnatelja Zavoda protivno čl. 18. st. 1. Zakonao radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 18. st. 1. Zakona navodi se:
"Prethodna suglasnost ravnatelja Zavoda mora se ishoditi za:
1. početak ili prekidanje pogona nuklearnog postrojenja

Suglasnost za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pusti nuklearno postrojenje u pokusni rad bez suglasnosti ravnatelja Zavoda protivno čl. 17. st. 2. Zakona o  radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 17. st. 2. Zakona navodi se:
"Za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja potrebno je ishoditi suglasnost ravnatelja Zavoda."

Najava namjere obavljanja djelatnosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne najavi Zavodu namjeru obavljanja djelatnosti kao i iskapanja ruda ili izdvajanja i konverzije uranija i torija te smještanje radioaktivnog otpada iznad ili ispod površine zemlje bez namjere ponovnog povrata pohranjenog u roku od najmanje dvije godine od planiranog početka obavljanja djelatnosti, odnosno aktivnosti protivno čl. 12. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 12. Zakona navodi se:

Uvjeti za obavljanje radnih aktivnosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja radne aktivnosti ne poštujući propisane uvjete iz čl. 9. st. 5. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 9. st. 5. Zakona navodi se:
"Popis radnih aktivnosti te uvjete za obavljanje radnih aktivnosti propisat će pravilnikom ravnatelj Zavoda."

Odobrenje za obavljanje djelatnosti (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja djelatnost bez odobrenja ili rješenja Zavoda o registraciji protivno čl. 9. st. 1., čl. 13. st. 1. i čl. 50. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 9. st. 1. Zakona navodi se:
"Djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ne smije se započeti obavljati prije nego što Zavod izda odobrenje ili rješenje o registraciji."
U čl. 13. st. 1. Zakona navodi se:

Odobrenje za obavljanje djelatnosti akvakulture osobi koja je nositelj ili član OPG-a

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako obavlja djelatnost akvakulture bez odobrenja protivno čl. 9. st. 3. Zakona o akvakulturi.
U čl. 9. st. 3. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Označavanje serija proizvoda ribarstva i akvakulture

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako za sve serije proizvoda akvakulture nisu zadovoljeni minimalni zahtjevi glede označavanja i potrebnih podataka sukladno čl. 58. st. 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br.

Područje kazna: 

Oznaka proizvoda akvakulture koji se stavljaju na tržište

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako proizvode akvakulture ne označi na odgovarajući način kako bi se osigurala sljedivost svake serije sukladno čl. 58. st. 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br.

Područje kazna: 

Sljedivost pošiljke proizvoda akvakulture u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura sljedivost pošiljke proizvoda akvakulture u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje sukladno čl. 58. st. 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br.

Područje kazna: 

Dostava poslovne dokumentacije nadziranog subjekta (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na zahtjev inspektora ne dostavi ili pripremi poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za nadzor u roku koji mu inspektor odredi ako se predmetna dokumentacija ne nalazi kod nadziranog subjekta prilikom provedbe inspekcijskog nadzora sukladno čl. 35. st. 4. Zakona o akvakulturi.
U čl. 35. st. 4. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Stranice