Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Obavijest o postupanju s izvorima ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako o prestanku korištenja, otuđenju, premještanju, uskladištenju ili pohrani izvora ionizirajućeg zračenja u roku od 15 dana u pisanom obliku ne obavijesti Zavod s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kod koje se izvor ionizirajućeg zračenja nalazi ili naziva i adrese novog smještaja, a u slučaju radioaktivnog izvora i ne priloži potvrdu Centra za zbrinjava

Prijava izvora ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u slučaju ostvarivanja posjedništva ili vlasništva nad izvorom ionizirajućeg zračenja bez obzira na svrhu ili namjenu posjedovanja ili vlasništva istoga u roku od 15 dana od dana ostvarivanja posjedništva ili vlasništva ne prijavi taj izvor ionizirajućeg zračenja za upis u središnji registar koji se vodi pri Zavodu na propisan način suprotno čl. 9. st. 12. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Obavijest o upisu u registar pravnog sljednika nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako pravni sljednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili korisnika u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra o istome ne obavijesti Zavod u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i/ili ne priloži dokaze o tome suprotno čl. 9. st. 11. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 9. st. 11. Zakona navodi se:

Obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nositelj odobrenja i korisnik o istome ne obavijesti Zavod u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti suprotno čl. 9. st. 10. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 9. st. 10. Zakona navodi se:

Obavijest o izmjeni uvjeta pod kojima je dano odobrenje ili rješenje o registraciji djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dano odobrenje ili rješenje o registraciji Zavoda iz čl. 9. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (dalje; Zakona), nositelj odobrenja o istome ne obavijesti Zavod u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena suprotno čl. 9. st. 9. Zakona.
U čl. 9. st. 9. Zakona navodi se:

Obavijest o provedbi inspekcijskog nadzora (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom od 6.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja podliježe inspekcijskom nadzoru ili fizička osoba zatečena na mjestu inspekcijskog nadzora, ako na traženje inspektora ne predoči na uvid javnu ispravu na temelju koje se može provjeriti i utvrditi njezin identitet suprotno čl. 80. st. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 80. st. 3. Zakona navodi se:

Prijava posjedovanja nuklearnih materijala i posebne opreme (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne prijavi i/ili ne dozvoli pregled inspektorima Zavoda i/ili ovlaštenim predstavnicima međunarodnih organizacija, ako ga oni obavljaju u skladu s međunarodnim sporazumima te ne surađuje s predstavnicima navedenih organizacija pri pregledu nuklearnih materijala i posebne opreme u skladu s međunarodnim sporazumima suprotno čl. 67. st. 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 67. st. 4. Zakona navodi se:

Dozvola za proizvodnju, posjedovanje i korištenje posebne opreme (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako proizvodi, posjeduje ili koristi posebnu opremu bez dozvole Zavoda suprotno čl. 67. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 67. st. 2. Zakona navodi se:
"Za proizvodnju, posjedovanje ili korištenje posebne opreme koja se može koristiti za istraživanje i razvoj nuklearnog oružja potrebno je ishoditi dozvolu Zavoda."

Zabrana uporabe nuklearnih materijala za istraživanje i razvoj nuklearnog oružja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako upotrebljava nuklearne materijale i posebnu opremu za konstrukciju nuklearnog oružja ili druge eksplozivne naprave ili za istraživanje i razvoj nuklearnog naoružanja ili sličnih uređaja suprotno čl. 67. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 67. st. 1. Zakona navodi se:

Nuklearno osiguranje (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne provede nuklearno osiguranje izvora ionizirajućeg zračenja, nuklearnih postrojenja i postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora suprotno čl. 66. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 66. st. 1. Zakona navodi se:

Sanacija radioaktivnog onečišćenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako svojim djelovanjem prouzroči radioaktivno onečišćenje okoliša, prostorija, površina, predmeta i osoba radioaktivnim tvarima iznad granica utvrđenih pravilnikom ili zbog gubitka kontrole nad izvorom ili nekog drugog razloga prouzroči štetu, a ne provede sanaciju bez odgađanja suprotno čl. 63. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 63. st. 1. Zakona navodi se:

Zabrana uvoza radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako uveze, radioaktivni otpad, iskorišteni izvor ili istrošeno nuklearno gorivo, a koje nije nastalo u Republici Hrvatskoj suprotno čl. 53. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 53. Zakona navodi se:
"Zabranjuje se uvoz radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, a koji nisu nastali u Republici Hrvatskoj, osim ako nije drukčije propisano međunarodnim ugovorima."

Stranice