Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Zabrana smanjenja kamatne stope manje od promjene parametra (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako smanji kamatnu stopu manje od promjene parametra iz čl. 24. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju izraženo u postotnim bodovima.
U čl. 24. st. 1. Zakona navodi se:
"Ako ugovorom o stambenom potrošačkom kreditu kreditna institucija ugovara primjenu promjenjive kamatne stope, dužna je:

Promjena kamatne stope u jednom referentnom razdoblju (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 24. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) poveća kamatnu stopu više od promjene parametra iz čl. 24. st. 1. Zakona.
U čl. 24. st. 3. Zakona navodi se:
"Promjena kamatne stope u jednom referentnom razdoblju ne može biti veća, odnosno kod smanjenja manja, od promjena parametra iz stavka 1. ovoga članka izražene u postotnim bodovima."

Fiksni dio kamatne stope koji se mora ugovoriti zajedno s parametrom (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 24. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju zajedno s parametrom ne ugovori i fiksni dio kamatne stope i/ili ako fiksni dio kamatne stope raste tijekom otplate kredita.
U čl. 24. st. 2. Zakona navodi se:

Obveze kreditne institucije u slučaju ugovaranja promjenjive kamatne stopa (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 24. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne definira parametar, kvalitativno i kvantitativno ne razradi uzročno-posljedične veze kretanja parametra ili ne odredi u kojim se razdobljima razmatra donošenje odluke o korekciji visine kamatne stope.
U čl. 24. st. 1. Zakona navodi se:

Zabrana postavljanja dodatnih uvjeta za konverziju kredita (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 23. st. 11. Zakona pri provedbi konverzije zatraži zamjenu nekretnine koja služi kao sredstvo osiguranja, dodatna sredstva osiguranja ili procjenu stambene nekretnine kao uvjet za provedbu konverzije.
U čl. 23. st. 11. Zakona navodi se:

Odredbe o alternativnoj valuti, pravu na konverziju i uvjetima konverzije koji moraju biti sadržane u ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ugovor o stambenom potrošačkom kreditu koji sadrži uvjete konverzije ne sadrži odredbe o alternativnoj valuti ili odredbe o pravu na konverziju ili odredbe o uvjetima konverzije što je protivno čl. 23. st. 10. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 23. st. 10. Zakona navodi se:

Način određivanja kamatne stope koja će biti primijenjena u slučaju konverzije u alternativnu valutu (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ugovoreni uvjeti konverzije ne obuhvaćaju najmanje način određivanja kamatne stope koja će biti primijenjena u slučaju konverzije u alternativnu valutu, što je protivno čl. 23. st. 10. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 23. st. 10. Zakona navodi se:

Informacija o povećanju iznosa koje je potrošač dužan platiti i o pravu na konverziju (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 23. st. 9. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne navede informaciju o povećanju iznosa koji je potrošač dužan platiti ili redovitih obroka odnosno anuiteta koje je potrošač temeljem ugovora o stambenom potrošačkom kreditu dužan vratiti, potrošačevom pravu na konverziju u alternativnu valutu ili uvjetima pod kojima se ta konverzija može izvršiti.
U čl. 23. st. 9. Zakona navodi se:

Obavještavanje potrošača koji ima stambeni potrošački kredit u stranoj valuti

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 23. st. 8. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne pošalje obavijest potrošaču koji ima stambeni potrošački kredit u stranoj valuti.
U čl. 23. st. 8. Zakona navodi se:

Ponuda prijedloga ugovora o konverziji kredita (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 23. st. 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne ponudi potrošaču prijedlog ugovora o konverziji.
U čl. 23. s.t 6. Zakona navodi se:

Preračunavanje strane valute (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako konverziju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti u alternativnu valutu, za valute koje nisu iskazane na tečajnoj listi Hrvatske narodne banke, ne provede na način da najprije preračuna tu valutu u eure ili američke dolare koristeći se srednjim tečajem referentnog tržišta te je zatim preračuna u kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, što je protivno čl. 23. st. 5.

Konverzija ugovora o stambenom potrošačkom kreditu primjenom srednjeg tečaja HNB-a

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 23. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne obavi konverziju ugovora o stambenom potrošačkom kreditu u stranoj valuti u alternativnu valutu primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke koji je važio na dan podnošenja zahtjeva za konverziju iz čl. 23. st. 1. Zakona.
U čl. 23. st. 5. Zakona navodi se:

Stranice