Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Zabrana određivanja dodatnih naknada koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 28. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju odredi i tereti potrošača za dodatne naknade koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu.
U čl. 28. st. 3. Zakona navodi se:

Mjere u vezi s naplatom obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako prije pokretanja ovršnog postupka ne poduzme razumne i opravdane mjere radi postizanja dogovora u vezi s naplatom obveza iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju ili ako takve potrošače pisano ne informira o aktivnostima koje namjerava poduzeti ili je poduzela u svrhu naplate, ili ako ne predloži mjere za olakšanje otplate ugovora o stambenom potrošačkom kreditu, što j

Prepoznavanje potrošača s mogućim poteškoćama u plaćanju (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 28. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ne uspostavi procese kojima će omogućiti rano prepoznavanje potrošača s mogućim teškoćama u plaćanju ili ako ne osigura učinkovito uspostavljanje kontakata s potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju.
U čl. 28. st. 1. Zakona navodi se:

Odgoda primjene nove kamatne stope do idućega obračunskog razdoblja (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako ne odgodi primjenu nove kamatne stope do idućega obračunskog razdoblja, a nije o promjeni kamatne stope obavijestila potrošača, što je protivno čl. 27. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 27. st. 2. Zakona navodi se:

Sadržaj obavijesti o promjeni kamatne stope (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako obavijest o promjeni kamatne stope ne sadrži objašnjenje kretanja parametra zbog kojeg je došlo do promjene kamatne stope ili ne sadrži otplatni plan, uključujući broj i iznos obroka odnosno anuiteta koji se trebaju uplaćivati nakon stupanja na snagu nove kamatne stope, ili ako se promijeni broj ili učestalost obroka odnosno anuiteta, ili ne sadrži pojedinosti o obrocima odnosno anuitetima što je protivno čl. 27.

Obavještavanje potrošača o svim promjenama promjenjive kamatne stope (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 27. st. 1. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) kreditna institucija ne obavijesti potrošača o svim promjenama kamatne stope iz čl. 24. st. 1. Zakona, na papiru ili nekom drugom trajnom mediju koji su ugovorili, ili ako potrošača ne obavijesti najmanje 15 dana prije nego što se promijenjena kamatna stopa počne primjenjivati.
U čl. 27. st. 1. Zakona navodi se:

Dostava informacija potrebnih za razmatranje mogućnosti prijevremene otplate stambenog potrošačkog kredita

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 26. st. 3. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju nakon primitka pisanog zahtjeva za prijevremenu otplatu potrošaču bez odgode ne dostavi, na papiru ili nekom drugom trajnom mediju, informacije potrebne za razmatranje mogućnosti prijevremene otplate.
U čl. 26. st. 3. Zakona navodi se:

Zabrana naplaćivanja naknade za prijevremeno, djelomično ili cjelokupno ispunjenje obveze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako u slučaju prijevremenog ispunjenja, u cijelosti ili djelomično, naplati naknadu, što je protivno čl. 26. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
U čl. 26. st. 2. Zakona navodi se:
"Kreditna institucija ne smije potrošaču naplatiti naknadu za prijevremeno, djelomično ili u cijelosti, ispunjenje svoje obveze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu."

Maksimalna kamatna stopa na stambene potrošačke kredite

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 25. st. 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) maksimalna dopuštena kamatna stopa na stambene potrošačke kredite koji nisu obuhvaćeni čl. 25. st. 1. Zakona bude određena u iznosu višem od najniže prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj, određenih za svaku od valuta, uvećane za jednu trećinu (1/3).

Maksimalna kamatna stopa na stambene potrošačke kredite s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 25. st. 1.

Arhivska evidencija o parametrima promjenjive kamatne stope (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 24. st. 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) ne vodi arhivsku evidenciju o parametrima iz čl. 24. st. 2. Zakona ili ako tu evidenciju ne učini dostupnom na svojim mrežnim stranicama.
U čl. 24. st. 5. Zakona navodi se:

Upozorenje potrošača na rizike promjenjive kamatne stope (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vjerovnik ili kreditni posrednik ako protivno čl. 24. st. 4. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (dalje; Zakona) nudi ugovaranje promjenjive kamatne stope, a nije jasno i nedvojbeno predočio potrošaču prije sklapanja ugovora o stambenom potrošačkom kreditu sve propisane elemente iz čl. 24. st. 1.

Stranice