Kazne po pojmovima

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Prijava nasilja u obitelji

Novčanom kaznom u iznosu od najmanje 1000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osobe iz čl. 7. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koje ne prijave policiji ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznale u obavljanju svojih poslova.
U čl. 7. st. 1. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Vrste nasilja u obitelji

Tko počini nasilje iz čl. 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 1000,00 kuna ili kaznom zatvora do 90 dana.
U čl. 10. Zakona navodi se:
"Nasilje u obitelji je:
1. tjelesno nasilje
2. tjelesno kažnjavanje ili drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci
3. psihičko nasilje koje je kod žrtve prouzročilo povredu dostojanstva ili uznemirenost
4. spolno uznemiravanje

Područje kazna: 

Rok dostave podataka potrebnih za provedbu postupka osiguranja tražbina

Novčanom kaznom kaznit će se poslodavac koji na zahtjev Agencije ne dostavi sve podatke potrebne za provedbu postupka osiguranja tražbina u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva suprotno čl. 33. st. 10. Zakona o osiguranju radničkih tražbina.
U čl. 33. st. 10. Zakona navodi se:

Dostava podataka potrebnih za provedbu postupka osiguranja tražbina

Novčanom kaznom kaznit će se poslodavac koji na zahtjev Agencije ne dostavi sve podatke potrebne za provedbu postupka osiguranja tražbina u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva suprotno čl. 29. st. 2. Zakona o osiguranju radničkih tražbina.
U čl. 29. st. 2. Zakona navodi se:

Davanje na uvid podataka iz evidencije o strancima kojima se pružaju usluge smještaja (stranci)

Novčanom kaznom kaznit će se osoba ako službenoj osobi nadležnog tijela ne da na uvid podatke iz evidencije o strancima kojima pruža usluge smještaja suprotno čl. 150. st. 2. Zakona o strancima.
U čl. 150. st. 2. Zakona navodi se:
"Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su službenoj osobi nadležnog tijela dati na uvid podatke iz evidencije o strancima."
U čl. 150. st. 1. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Prijava smještaja državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku u RH (stranci)

Novčanom kaznom kaznit će se osoba ako ne prijavi ili ne odjavi smještaj, boravište ili prebivalište stranca ili na obrascu prijave ne navede potpune i točne podatke ili bez odgađanja ne dostavi podatke o promjeni trajanja smještaja suprotno čl. 147. i 149. Zakona o strancima.
U čl. 147. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Čuvanje i dostava dokumenata nakon prestanka upućivanja radnika (stranci)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj strani poslodavac ako na zahtjev nadležnih tijela Republike Hrvatske ne dostavi dokumente iz čl 86. st 13. Zakona o strancima (dalje; Zakona) za razdoblje od pet godina nakon završetka upućivanja suprotno čl. 86. st. 15. Zakona.
U čl. 86. st. 15. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Imenovanje kontakt osobe u RH za vrijeme upućivanja radnika (stranci)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj strani poslodavac ako ne ovlasti i ne imenuje osobu za kontakt koja će za vrijeme upućivanja biti ovlaštena u ime i za račun poslodavca surađivati s nadležnim tijelima te po potrebi primati i slati dokumente, zahtjeve, obavijesti i ostala pismena suprotno čl. 86. st. 14. Zakona o strancima.
U čl. 86. st. 14. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Ovlaštenje i imenovanje osobe koja će čuvati isprave kojima se dokazuje da je upućeni radnik zakonito zaposlen (stranci)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj strani poslodavac ako ne ovlasti i ne imenuje osobu koja će tijekom razdoblja upućivanja na mjestu rada ili drugom jasno određenom ili dostupnom mjestu u Republici Hrvatskoj čuvati te na zahtjev nadležnoga tijela dati na uvid u papirnatom ili elektroničkom obliku preslike ugovora o radu ili drugoga akta kojim je zasnovan radni odnos, radnu dozvolu ili drugi akt kojim se dokazuje da je upućeni radnik zakonito zaposlen, obračun plaće iz kojeg su vidljivi

Područje kazna: 

Korištenje rada upućenoga radnika koji nije zakonito zaposlen kod stranog poslodavca

Novčanom kaznom  kaznit će se za prekršaj za svakog stranca primatelj usluge ako zna ili je mogao znati da koristi rad upućenoga radnika koji nije zakonito zaposlen kod stranog poslodavca suprotno čl. 86. st. 8. Zakona o strancima.
U čl. 86. st. 8. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Izjava o upućivanju radnika državljana treće zemlje (stranci)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj strani poslodavac ako na propisanom obrascu ne podnese izjavu o upućivanju prije početka upućivanja ili ako u propisanom roku ne prijavi promjenu podataka iz izjave suprotno čl. 89. Zakona o strancima.
U čl. 89. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Zapošljavanje nositelja EU plave karte na poslovima za koje je izdana dozvola za boravak i rad (stranci)

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se poslodavac-fizička osoba, za svakog državljanina treće države nositelja »EU plave karte« kojeg zapošljava ili koristi njegov rad, a novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se poslodavac-pravna osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi za svakog državljanina treće države nositelja »EU plave karte« kojeg zapošljava ili koristi njegov rad, suprotno čl. 193. st. 2. Zakona o strancima.

Područje kazna: 

Stranice