Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Tvar koja sadrži drugu opasnu tvar (tvari i smjese)

Novčanom kaznom kaznit će se pravna osoba koja je proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik ako kod razvrstavanja ne uzme u obzir da tvar sadrži drugu tvar koja je sama razvrstana kao opasna, bilo u obliku identificirane nečistoće, dodatka ili pojedinačnog sastojka, ako je koncentracija identificirane nečistoće, dodatka odnosno pojedinačnog sastojka jednaka ili viša od odgovarajuće prijelomne vrijednosti u skladu s Odjeljkom 1.1.2.2. Priloga I. Uredbe 1272/2008/EZ sukladno čl. 11. st. 1. i 2.

Neprijavljivanje prijamnika i korištenje odjavljenog prijamnika (hrvatska radiotelevizija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne prijavi prijamnik suprotno čl. 34. st. 5. Zakona o hrvatskoj radioteleviziji (dalje; Zakona) ili se koristi odjavljenim prijamnikom suprotno čl. 36. st. 1. Zakona.
U čl. 34. st. 5. Zakona navodi se:

Nepropisno priključivanje građevine na komunalnu infrastrukturu (komunalno gospodarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj isporučitelj komunalne usluge, odnosno osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ili druga osoba ako priključi građevinu na komunalnu infrastrukturu protivno odredbi čl. 34. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
U čl. 34. st. 4. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Odgovornost za uspostavu i osiguranje uvjeta za obavljanje poslova unutarnje revizije (unutarnje kontrole u javnom sektoru)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba institucije koja ne uspostavi unutarnju reviziju i to ustrojavanjem neovisne jedinice za unutarnju reviziju ili imenovanjem unutarnjeg revizora ili osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju ili potpisom sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije ovisno o kriterijima za uspostavu unutarnje revizije, sukladno čl. 23. i čl. 24. st. 1 . i 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zabrana nuđenja ili isporuke proizvoda koji čini bitan element zaštićenog izuma (patent)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako nudi ili isporučuje proizvod koji čini bitan element zaštićenog izuma osobama koje nisu ovlaštene za korištenje tog izuma suprotno čl. 58. st. 3. i čl. 59. Zakona o patentu.
U čl. 58. st. 3. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Zabrana postupanja s proizvodom koji je direktno dobiven postupkom koji je predmet izuma (patent)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako nudi na prodaju, prodaje, uporablja, izvoz ili uvozi i skladišti u te svrhe proizvod koji je izravno dobiven postupkom koji je predmet zaštićenoga izuma  suprotno čl. 58. st. 2. t. 3. i čl. 59. Zakona o patentu.
U čl. 58. st. 2. t. 3. Zakona navodi se:
"Bez odobrenja nositelja patenta svakoj drugoj osobi zabranjeno je:

Područje kazna: 

Zabrana primjenjivanja postupka koji je predmet izuma (patent)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako primjenjuje ili nudi na primjenu postupak koji je predmet zaštićenoga izuma suprotno čl. 53.  st. 2. t. 2. i čl. 59. Zakona o patentu.
U čl. 58. st. 2. t. 2. Zakona navodi se:
"Bez odobrenja nositelja patenta svakoj drugoj osobi zabranjeno je:
2. primjenjivati postupak koji je predmet izuma ili nuditi njegovu primjenu."

U čl. 59. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Zabrana postupanja s proizvodom koji je izrađen prema izumu (patent)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako izrađuje, nudi na prodaju, prodaje, izvozi ili uvozi i skladišti u te svrhe proizvod koji je izrađen prema zaštićenom izumu suprotno čl. 53. st. 2. t. 1. i čl. 59. Zakona o patentu.
U čl. 58. st. 2. t. 1. Zakona navodi se:
"Bez odobrenja nositelja patenta svakoj drugoj osobi zabranjeno je:

Područje kazna: 

Dozvola za miniranje i za pojedine vrste miniranja (eksplozivne tvari)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako poslove nadzemnih miniranja, miniranja pri razminiranju, specijalnih miniranja ili podzemnih miniranja obavljaju osobe koje nemaju dozvolu za miniranje ili za pojedinu vrstu miniranja suprotno čl. 36, 37. i 38. Zakona o eksplozivnim tvarima.
U čl. 36. Zakona navodi se:
''Poslove nadzemnih miniranja može obavljati osoba koja zadovoljava uvjete propisane ovim Zakonom i od Ministarstva dobije dozvolu za nadzemna miniranja. 

Područje kazna: 

Nalog za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti (Financijski inspektorat)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja ne izvrši nalog ovlaštene osobe Financijskog inspektorata u smislu čl. 19. st. 1. Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske.
U čl. 19. st. 1. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Suradnja s ovlaštenom osobom Financijskog inspektorata

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ovlaštenoj osobi Financijskog inspektorata ne pruži tražene podatke, odnosno ne dade na uvid potrebnu dokumentaciju i predmete ili ne osigura uvjete za provođenje inspekcijskog nadzora suprotno čl. 10. Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske.
u čl. 10. Zakona navodi se:

Područje kazna: 

Medalje i žetoni koji nalikuju eurokovanicama (devizno poslovanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako izradi, proda, uveze za prodaju ili u druge komercijalne svrhe ili u te svrhe distribuira medalje ili žetone koji nalikuju eurokovanicama protivno čl. 2., 3. i 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama.
U čl. 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 navodi se:

Područje kazna: 

Stranice